Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I OZ 956/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-30

Zażalenie na zarządzenie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w . , Nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I OZ 787/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wymierzenia Komendantowi Głównemu Policji grzywny za nieprzekazanie w ustawowym terminie całości akt administracyjnych do sprawy o sygn. akt II SAB/Wa 119/14

II SA/Sz 277/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-09-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium O...

II SA/Sz 1262/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-06-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie z Jej skargi na decyzję SKO z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I OZ 856/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-14

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Wałbrzychu , nr [...] w przedmiocie nieuwzględnienia zażalenia i odmowy wyznaczenia terminu do załatwienia sprawy

II SA/Bk 786/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-08-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji i przekazania do ponownego rozpatrzenia sprawy wstrzymania wypłaty dodatku mieszkaniowego

I OSK 2650/13 - Postanowienie NSA z 2014-02-04

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi C. N. na pismo Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach , Nr [...] w przedmiocie zgody na zrzeczenie się dyspozycyjności lokalu

II SA/Sz 277/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-12-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO z dnia [...] r., Nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego...

II SA/Sz 277/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-09-01

Zażalenie na zarządzenie WSA w Szczecinie w sprawie ze ska...

II SA/Sz 277/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-06-23

Zażalenie na zarządzenie WSA w Szczecinie o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku R. S. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na zarządzenie WSA w Szczecinie o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie WSA w Szczecinie o odrzu...
1   Następne >   +2   4