Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Ke 402/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-12-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

II SA/Po 685/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-03-14

Skarga H. H. na postanowienie SKO w P. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I OZ 1103/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 311/12 odrzucające zażalenie M. S. na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 311/12 odrzucające skargę kasacyjną M. S. od postanowienia WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 311/12 odrzucającego skargę M. S. na bezczynność Prezydenta m. st. War...

I OZ 1081/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy materialnej

II SA/Po 818/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-01-17

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 1352/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-04-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału na prawach uczestnika postępowania w sprawie ze skargi na decyzję SKO znak [...] w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy kat. B

IV SA/Gl 148/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-07-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie usług opiekuńczych w kwestii zażalenia skarżącej na postanowienie WSA w Gliwicach

IV SA/Po 827/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-01-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu z 11 grudnia 2012 r., sygn. akt IV SA/Po 827/12, odrzucające skargę kasacyjną A. W. w sprawie o sygn. akt IV SA/Po 827/12 w przedmiocie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności otrzymanych przez osobę uprawnioną z funduszu alimentacyjnego

II SA/Po 76/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-06-27

Zażalenie na postanowienie WSA w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. , Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego;

II SA/Lu 864/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego
1   Następne >   +2   +5   7