Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

V SA/Wa 840/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-04

Zażalenie na postanowienie WSA w sprawie ze skargi na decyzję Rady do Spraw Uchodźców Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o nadanie statusu uchodźcy;

V SA/Wa 697/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-19

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców Nr [...] w przedmiocie odmowy wydania polskiego dokumentu podróży

V SA/Wa 1468/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-09

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie z 19 stycznia 2010 r. o sygn. akt V SA/Wa 1468/09 w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony oraz zobowiązania do opuszczenia terytorium RP

IV SA/Wa 2007/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-26

Zażalenie na postanowienie Sądu w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców , nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego

V SA/Wa 1677/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-19

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców Nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

V SA/Wa 533/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-21

Zażalenie na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony;

IV SA/Wa 490/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-11

Zażalenie na postanowienie z 4 marca 2015 r. WSA w Warszawie odmawiające wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy

V SA/Wa 3054/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-22

Zażalenie na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania jednorazowej pomocy pieniężnej;

V SA/Wa 515/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-24

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie z 16 kwietnia 2010 r. sygn. akt V SA/Wa 515/10 w sprawie ze skargi A. S. i N. C. na pismo Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy wydania uwierzytelnionych kopii dokumentów z akt sprawy

V SA/Wa 840/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 11 czerwca 2008r. w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o nadanie statusu uchodźcy
1   Następne >   +2   6