Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

V SA/Wa 1677/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-19

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców Nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

V SA/Wa 90/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 3 listopada 2011 r. sygn. akt V SA/Wa 90/11 w sprawie ze skargi na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o nadanie statusu uchodźcy wobec stwierdzenia, że wniosek jest niedopuszczalny

V SO/Wa 5/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku D. K. w przedmiocie przyznania prawa pomocy

IV SA/Wa 1290/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-28

Skarga R. K. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy zażalenia R. K. od postanowienia WSA w Warszawie z 25 października 2012 r. o odrzuceniu sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego z 24 września 2012 r. o odmowie przyznania prawa pomocy