Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

V SA/Wa 831/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-29

Zażalenie na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu opłaty legalizacyjnej

V SA/Wa 224/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 30 stycznia 2012 r. o sygn. akt V SA/Wa 1517/09 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki i Pracy w przedmiocie zwrotu części dotacji celowej wraz z odsetkami

V SA/Wa 1190/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 9 lutego 2012 r. o sygn. akt V SA/Wa 1190/11 w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

I SA/Ke 474/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-03-19

Zażalenie od postanowienia WSA w Kielcach w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej A. W. od postanowienia WSA w Kielcach w przedmiocie odrzucenia skargi J. W. na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia [...] r., Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności składkowych

III SA/Gl 930/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-03-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie egzekucji należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej na skutek zażalenia skarżącego na postanowienie WSA w Gliwicach o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Gliwicach o odrzuceniu skargi kasacyjnej

III SA/Gl 930/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-03-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie egzekucji należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej na skutek zażalenia skarżącego na postanowienie WSA w Gliwicach w zakresie ponownego wniosku o zmianę postanowienia o odmowie przyznania prawa pomocy obejmującego zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełn...

I SA/Bd 1012/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-03-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie oddalenia skargi na zajęcie wynagrodzenia za pracę

III SA/Wr 263/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-05-30

Skarga G. K. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie uznania zarzutów dotyczących prowadzonego postępowania egzekucyjnego za bezzasadne zażalenia skarżącej na postanowienie WSA we W. z dnia [...]r. w przedmiocie odrzucenia wniosku o otwarcie rozprawy

V SA/Wa 224/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 20 marca 2012 r. o sygn. akt V SA/Wa 224/12 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki i Pracy w przedmiocie zwrotu części dotacji celowej wraz z odsetkami

III SAB/Wr 12/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-02-06

Skarga Z. R. na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie niedoręczenia decyzji w sprawie odmowy wznowienia wypłaty renty z tytułu niezdolności do pracy zażalenia skarżącego na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie odmowy uzupełnienia postanowienia
1   Następne >   +2   4