Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata skarbowa X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

III SA/Gl 1521/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-02-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie obrotu alkoholami

SA/Gd 42/81 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1981-08-27

Skarga Euzebiusza D. na decyzję Wojewody Bydgoskiego w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła, a także, zgodnie z art. 98 Kpc w związku z art. 21 Kpa, zasądził od Wojewody Bydgoskiego na rzecz skarżącego kwotę złotych osiemset dziesięć tytułem zwrotu kosztów postępowania.

FPK 6/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2002-10-28

Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale prokuratora Marii Kalocińskiej, Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej, delegowanego do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie z odwołania Rejonowej Spółdzielni 'S.' z siedzibą w C. od decyzji Wójta Gminy w G. w przedmiocie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 procent alkoholu oraz na piwo w sklepie nr 21 w B. gmina G. po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu Samorządoweg...

FPK 12/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2003-05-06

Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale Ryszarda Walczaka, prokuratora Prokuratury Krajowej w sprawie z odwołania Marzeny K. zamieszkałej w R. od decyzji Prezydenta Miasta R. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty opłaty skarbowej po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2003 r. na posiedzeniu jawnym, pytania prawnego pełnego składu SKO w P.

FPK 11/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2003-05-06

Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale Ryszarda Walczaka, prokuratora Prokuratury Krajowej w sprawie z odwołania Powszechnej Spółdzielni Spożywców 'Z.' w R. od decyzji Prezydenta Miasta R. w przedmiocie określenia wysokości zaległości podatkowej w opłacie skarbowej po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2003 r. na posiedzeniu jawnym, pytania prawnego pełnego składu SKO w P.

II GZ 978/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zażalenia na postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w B.

II GZ 979/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. znak: [...] w przedmiocie kary pieniężnej

II GZ 980/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. znak: [...] w przedmiocie kary pieniężnej

III SA/Lu 625/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry