Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

SA/Po 1014-1015/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1995-04-25

Skarga Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w B. na decyzje Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie ustalenia opłaty skarbowej i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżone decyzje oraz poprzedzające je decyzje Urzędu Skarbowego w Sz., a także

SA/Sz 2785/95 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1996-10-28

Skarga Leszka P. na decyzję Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie wymiaru opłaty skarbowej od ustanowionych hipotek i na podstawie art. 22 ust. 1 i 2 pkt 1 oraz art. 55 ust. 1 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ uchylił zaskarżoną decyzję, a także zasądził od Izby Skarbowej pięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt sześć groszy tytułem zwrotu kosztów.