Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

SA/Lu 67/93 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1993-09-07

Skarga Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa - Oddział Terenowy w L. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie wymiaru opłaty melioracyjnej i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Kierownika Urzędu Rejonowego w L.

SA/Wr 582/91 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-07-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w L. w przedmiocie stwierdzenia nieważności par. 1 i par. 2 uchwały Nr IX/63/91 Rady Miejskiej w P. w części dotyczącej ceny jednostkowej wody i opłaty za odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej od podmiotów w całości dotowanych z budżetu gminy

II SA 73/91 - Wyrok NSA z 1991-02-21

Skarga Spółki Wodno-Ściekowej 'N.' w M. na decyzję Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w przedmiocie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Wojewódzkiego w E., a także

SA/Wr 382/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-05-13

stwierdza niezgodność z prawem uchwały Rady Gminy.

IV SA 1047/91 - Postanowienie NSA z 1992-03-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i wprowadzania ścieków

II SA/Wr 1028/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-12-08

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody L. z 3 czerwca 1997 r. (...) w sprawie opłat za wodę i wprowadzanie ścieków oraz określenia zasad gospodarowania mieniem gminy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej - uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze.

II SA/Lu 92/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-03-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie odpłatności za włączenie do istniejącej sieci wodociągowej stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

OSA 1/99 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-05-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie opłat za wodę i wprowadzanie ścieków stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

III ARN 4/94 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1994-03-29

Sprawa ze skargi (...) w przedmiocie opłat za szczególne korzystanie z wód na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA w Warszawie IV SA 1756/92~ uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę NSA w Warszawie do ponownego rozpoznania.

II OW 38/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania B. S. i J. S. od decyzji Starosty M. w sprawie ustalenia opłaty melioracyjnej
1   Następne >   3