Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II SA/Gd 1087/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w G. w przedmiocie kosztów badań środków spożywczych

SAB/Wr 19/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-05-13

Opłaty za badania i inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, w razie stwierdzenia naruszeń wymagań higienicznych i zdrowotnych, ustala na podstawie art. 36 ust. 1, 2 i 4 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwy Inspektor Sanitarny w drodze decyzji administracyjnej.

III AZP 11/94 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1995-01-31

Sąd Najwyższy na poniższe pytanie prawne Prezesa NSA:~ Czy organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej mają obowiązek wydania decyzji administracyjnej w sprawie pobrania opłaty za wykonanie badania i inne czynności wynikające z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /Dz.U. nr 12 poz. 49 ze zm./,czy też wydanie takiej decyzji jest zbędne z uwagi na to, że pobranie opłaty wynika wprost z przepisu art. 36 ust. 1 powołanej ustawy o Państwowej Inspek...

III SA/Lu 520/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie dostosowania Kliniki Chorób Zakaźnych do wymagań w zakresie wyposażenia w środki i stopnie hermetyczności pomieszczeń izolacyjnych dla ludzi

III SA/Gd 100/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie ustalenia opłaty za przeprowadzenie kontroli i wykonanie badań

VI SA/Wa 908/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie odmowy zwrotu opłat wniesionych za złożenie wniosków o wydanie pozwolenia na import równoległy produktu

II GSK 4579/16 - Wyrok NSA z 2017-02-22

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi [A.] Sp. z o.o. z siedzibą w W. na czynność Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w przedmiocie odmowy zwrotu uiszczonej opłaty

II GSK 4559/16 - Wyrok NSA z 2017-02-22

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A Sp. z o.o. z siedzibą w W. na czynność Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w przedmiocie odmowy zwrotu uiszczonej opłaty

II GSK 4560/16 - Wyrok NSA z 2017-02-22

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A Sp. z o.o. z siedzibą w W. na czynność Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w przedmiocie odmowy zwrotu uiszczonej opłaty

II GSK 4678/16 - Wyrok NSA z 2017-02-22

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A Sp. z o.o. z siedzibą w W. na czynność Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w przedmiocie odmowy zwrotu uiszczonej opłaty
1   Następne >   2