Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GZ 43/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-21

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni Nr [...] w przedmiocie przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

V SA/Wa 859/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy umorzenia opłaty legalizacyjnej;

III SA/Po 776/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu w przedmiocie odmowy umorzenia kary pieniężnej

V SA/Wa 2787/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-02

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek finansowanych przez płatnika, umorzenia postępowania w części dotyczącej należności z tytułu składek finansowanych przez ubezpieczonych oraz umorzenia postępowania w sprawie umorzenia należności finansowanych przez płatnika składek za pracownika;

I SA/Bd 475/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-09-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w T. w przedmiocie stanowiska wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym

I SA/Lu 234/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-04-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie opłaty komorniczej

I SAB/Ol 5/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-11-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie wydania decyzji

V SA/Wa 961/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu opłat za używanie lokalu mieszkalnego

V SA/Wa 1803/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek za ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

II GSK 1845/11 - Wyrok NSA z 2012-12-18

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie stwierdzenia niezasadności zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym
1   Następne >   2