Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Wr 582/91 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-07-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w L. w przedmiocie stwierdzenia nieważności par. 1 i par. 2 uchwały Nr IX/63/91 Rady Miejskiej w P. w części dotyczącej ceny jednostkowej wody i opłaty za odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej od podmiotów w całości dotowanych z budżetu gminy

II SA 73/91 - Wyrok NSA z 1991-02-21

Skarga Spółki Wodno-Ściekowej 'N.' w M. na decyzję Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w przedmiocie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Wojewódzkiego w E., a także