Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X
  • Skarżony
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Lu 85/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-01-12

Ustalony przez radę gminy regulamin targowiska może zawierać zakazy sprzedaży niektórych towarów, w tym materiałów pirotechnicznych.

SA/Gd 2221/92 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1993-03-05

Skarga Wojewody (...) na uchwałę Rady Miasta G. w przedmiocie opłat za czynności rejestracyjne w placówkach zakładów służby zdrowia i na podstawie art. 207 par. 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonych uchwał.

SA/Rz 1485/99 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2000-03-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rz. z 11 sierpnia 1999 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta P. w sprawie ustalenia opłat za wodę i odprowadzanie ścieków

SA/Kr 3197/93 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1994-02-22

Rada gminy dysponuje uprawnieniem do nadawania regulaminu targowiskom zorganizowanym także na terenach nie będących mieniem komunalnym.~Kompetencja ta jest zgodna z prawnym ograniczeniem prawa własności.

IV SA 1058/96 - Wyrok NSA z 1997-03-17

skargę w zakresie żądania wzruszenia przepisów par. 3 ust. 1 i 2 oraz par. 4 zaskarżonej uchwały;~

II SA 2092/95 - Wyrok NSA z 1996-01-11

Regulamin targowiska mający charakter tymczasowy, należy do kategorii przepisów gminnych, uchwalonych przez radę gminy na podstawie art. 5 dekretu o targach i targowiskach /Dz.U. nr 41 poz. 312 ze zm./.

I SA 1431/91 - Wyrok NSA z 1992-03-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta C. w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu i żłobku w wysokości 20

II SA/Wr 484/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-10-15

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody W. z 5 lutego 1998 r. (...) w przedmiocie ustalenia opłat za wodę i wprowadzanie ścieków

SA/Gd 1056/93 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1993-09-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w N. w przedmiocie opłaty targowej

III SA 621/91 - Wyrok NSA z 1991-10-03

W świetle art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 16 poz. 95 ze zm./ niedopuszczalne jest podjęcie przez radę gminy uchwały ustalającej opłatę administracyjną od czynności urzędowych, które na mocy odrębnej ustawy zostały od takiej opłaty zwolnione.
1   Następne >   3