Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Ka 2791/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-10-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę

II SA/Lu 1294/00 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2002-02-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody L. w przedmiocie niedopuszczalności środka odwoławczego

II SA/Łd 1902/97 - Postanowienie NSA oz. w Łodzi z 2002-10-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody P. w przedmiocie niedopuszczenia skarżącego do udziału na prawach strony w sprawie dotyczącej wykonania ekspertyzy technicznej ogrodzenia pomiędzy działkami Jana S. i Marka R.

III RN 144/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-09-20

Skarga Rady Osiedla N. na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę, po rozpoznaniu, rewizji nadzwyczajnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego od postanowienia NSA w Szczecinie , SA/Sz 1333/00