Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Organizacje społeczne X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OSK 974/09 - Wyrok NSA z 2010-05-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie wykreślenia stowarzyszenia z wykazu instytucji, organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń

SA/Sz 1845-1846/95 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1995-11-03

Przewidziane w art. 19 ustawy o związkach zawodowych /Dz.U. nr 55 poz. 234/ uprawnienie związków do opiniowania aktów wykonawczych do ustaw i odpowiadający temu uprawnieniu obowiązek organów samorządu terytorialnego przedstawiania projektów aktów lokalnych do zaopiniowania związkom zawodowym odnosi się do spraw przekazywanych przez ustawę do wydania aktu wykonawczego, które wprost odnoszą się do praw i interesów ludzi pracy.

I SA 2433/93 - Wyrok NSA z 1995-02-24

Skarga Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w RP - Zarząd Zakładowej Organizacji w (...) na orzeczenie Społecznej Komisji Rewindykacyjnej w przedmiocie zwrotu na rzecz NSZZ 'Solidarność' majątku utraconego w wyniku wprowadzenia stanu wojennego i na podstawie art. 207 par. 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonego orzeczenia, a także

I SA 1388/93 - Wyrok NSA z 1994-10-28

Skarga Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Azotowych 'W.' w W. na orzeczenie Społecznej Komisji Rewindykacyjnej w przedmiocie zwrotu majątku utraconego przez związek zawodowy w wyniku wprowadzenia stanu wojennego i na podstawie art. 207 par. 3 w związku z art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonego orzeczenia.

I SA 2035/93 - Wyrok NSA z 1995-03-18

skargę stowarzyszenia (...) w O.W. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o likwidacji stowarzyszenia.

I SA 1256/97 - Wyrok NSA z 1998-02-04

stwierdza nieważność zaskarżonego orzeczenia oraz poprzedzającego je orzeczenia Społecznej Komisji Rewindykacyjnej w przedmiocie zwrotu majątku utraconego w wyniku wprowadzenia stanu wojennego.

II SA 740/02 - Wyrok NSA z 2003-06-12

Sprawa ze skargi Zarządu Regionu (...) 'P.' NSZZ 'Solidarność- w K. na orzeczenie Społecznej Komisji Rewindykacyjnej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu majątku

I SA 642/92 - Wyrok NSA z 1992-07-16

skargę Komisji Zakładowej NSZZ 'Solidarność' przy Fabryce Urządzeń Górniczych w K. na orzeczenie Społecznej Komisji Rewindykacyjnej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu majątku utraconego w wyniku wprowadzenia stanu wojennego.

II SA 1128/99 - Wyrok NSA z 2000-08-03

Skarga Romana A., Jerzego W. i Romana Z. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji b. Ministra Spraw Wewnętrznych stwierdzającej nieważność decyzji o rozwiązaniu i likwidacji stowarzyszenia oraz przekazaniu jego majątku i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ u...
1   Następne >   2