Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Osoby niepełnosprawne X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SA/Łd 71/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-04-16

Sprawa ze skargi E. A. na orzeczenie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Województwie [...] w Ł. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Ol 410/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-08-02

Sprawa ze skargi E. D. na pismo Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie działającego z upoważnienia Starosty w przedmiocie dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego

III SA/Gd 373/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-07-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

II SA/Ol 135/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-06-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

IV SA/Wa 1376/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o stopniu niepełnosprawności

IV SA/Wa 818/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej

II SA/Ol 4/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnoprawności w przedmiocie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

I OSK 744/15 - Wyrok NSA z 2017-03-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności uchyla zaskarżony wyrok oraz stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji, a także poprzedzaj...

IV SA/Wa 3306/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

I OSK 2225/16 - Wyrok NSA z 2018-07-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
1   Następne >   2