Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I SA/Wa 1789/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-24

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi J. S. o wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1253/13

II SA/Lu 437/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-10-02

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej wynagrodzenia za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej w kwocie 2.440,00 złotych oraz zasądzenie niezbędnych, udokumentowanych wydatków w kwocie 3,55 złotych w sprawie ze skargi Z. W. w przedmiocie wymierzenia Wójtowi Gminy N. grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 51/02 dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej

VI SA/Wa 213/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-04

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi P. B. o wymierzenie grzywny Prezydentowi [...] W. w związku z bezczynnością organu po wyroku Sądu uchylającym decyzję o odmowie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata W. Z. koszty nieopłaconej pomocy prawnej u...

I SA/Wa 7/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-23

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi W.B. na niewykonanie przez Prezydenta Miasta Ż. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA 475/03 wraz z żądaniem wymierzenia organowi grzywny w trybie art. 154 p.p.s.a.

II SA/Lu 587/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-06-11

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną z urzędu w sprawie ze skargi Z. W. w przedmiocie wymierzenia Wójtowi Gminy N. grzywny za niewykonanie wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie w sprawie II SAB/Lu 50/02

I SA/Wa 850/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-07

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi M. Z. w przedmiocie wymierzenia Prezydentowi [...] grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 2252/10

II SA/Lu 292/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-09-15

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej wynagrodzenia za sporządzenie opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi Z. W. w przedmiocie wymierzenia grzywny Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w N. za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 45/02

II SA/Lu 1231/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-03-12

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi Z. W. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie orzeczenia WSA w Lublinie w sprawie sygn. akt II SA/Lu 384/13 dotyczącego pomocy na dożywianie

II SA/Lu 600/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-07-01

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną z urzędu w sprawie ze skargi Z. W. w przedmiocie wymierzenia Wójtowi Gminy N. grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Lublinie w sprawie o sygnaturze akt II SAB/Lu 412/13

II SA/Lu 660/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-06-03

Sprawa ze skargi T.W. w przedmiocie wymierzenia Wójtowi Gminy grzywny za niewykonanie orzeczenia NSA
1   Następne >   +2   5