Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 177/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-23

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

I SA/Wa 13/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-18

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży

I SA/Wa 7/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-23

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi W.B. na niewykonanie przez Prezydenta Miasta Ż. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA 475/03 wraz z żądaniem wymierzenia organowi grzywny w trybie art. 154 p.p.s.a.

I SA/Wa 1414/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-13

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 1814/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-05

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi M. Z. na pismo Urzędu [...] w przedmiocie odmowy zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu mieszkalnego

I SA/Wa 2232/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-23

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 2462/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-28

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 1405/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-17

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez użytkownika wieczystego udziału w prawie własności nieruchomości

II SAB/Lu 22/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-07-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

I SA/Wa 968/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-29

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości
1   Następne >   +2   +5   9