Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OSK 2420/10 - Wyrok NSA z 2011-02-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr LVI/280/10 Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ...

II SA/Kr 846/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-09-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Bystra-Sidzina w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie opłat za pobieranie wody

II SA/Kr 1226/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-11-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Zielonki w przedmiocie włączenia posesji członków Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji w Węgrzcach do oczyszczalni ścieków stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Po 1020/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-06-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie obowiązków z zakresu utrzymania urządzenia melioracyjnego;

II SA/Kr 1679/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy nakazania przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegającym szkodom