Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II OSK 1469/14 - Wyrok NSA z 2014-07-01

Sprawa ze skargi kasacyjnej Gminy Józefów od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skarg J. L. i Gminy J. na zarządzenie zastępcze Wojewody Lubelskiego nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II OSK 1613/07 - Wyrok NSA z 2008-03-19

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy D. w przedmiocie planu rozwoju lokalnego Gminy D.

II OSK 384/09 - Wyrok NSA z 2009-06-03

Sprawa ze skargi kasacyjnej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego od wyroku WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi Rady Miejskiej w Gniewkowie na zarządzenie zastępcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Bydgoszczy.

II SA/Po 731/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-09-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego;

II SA/Go 772/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-12-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa w sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałka Województwa stwierdza nieważność § 1 ust. 2 zaskarżonej uchwały.