Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 834/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-09-12

Skarga Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Kr 407/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-05-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 'Wadów

II SA/Kr 562/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-26

Sprawa ze skargi na uchwałę nr LXXII/1048/13 Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 'Bieńczyce-Park Rzeczny Dłubni' stwierdza nieważność § 9 ust. 5 zaskarżonej uchwały w zakresie słów ',w obrębie której wszelkie działania inwestycyjne dotyczące prowadzenia prac ziemnych należy poprzedzić rozpoznaniem konserwatorskim w dziedzinie archeologii.'.

II SA/Kr 572/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-12

Sprawa ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwalę Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza nieważność uchwały nr XXXII/353/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w sprawie Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Przytkowice na terenie Gminy Kalwaria

II SA/Kr 19/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-02-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 'Dolina Dłubni

II SA/Kr 1325/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-03-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru '[...]' stwierdza nieważność § 6 ust. 1 pkt 4 lit. a, § 18 oraz rysunku planu obejmującego tereny oznaczone symbolami [...] zaskarżonej uchwały

II SA/Kr 539/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-03-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy C. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi P. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Kr 215/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-05-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy dla wsi : B., B., J., K., L., L., M., P., T., Z. Stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej: § 15 ust.l pkt 3, § 15 ust. 2 pkt 5, § 15 ust. 2 pkt 7, § 17 w zakresie słów: 'Wszelkie prace planistyczne wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków', § 18 pkt 5, § 19 pkt 4, § 20 pkt 3, § 21 pkt 6 lit.b w zakresie słów: 'i wcz...

II SA/Kr 224/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-04-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy B. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego Gminę B.

II SA/Kr 230/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-05-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi K. w Gminie K. Stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej § 2 ust. 4, § 2 ust. 5, § 5 ust. 2, § 7 ust. 2 pkt 1 i pkt 2, § 10 ust. 3 pkt 1 i pkt 2, § 10 ust. 3 pkt 3 w zakresie zdania: 'w sytuacji orientacyjnego wyznaczenia tej strefy na rysunku planu, należy ją uściślić w toku sporządzania koncepcji zagospodarow...
1   Następne >   +2   +5   10