Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

IV SA 1314/91 - Wyrok NSA z 1992-02-18

skargę Rady Gminy A. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ł-kiego w sprawie realizacji planów zagospodarowania przestrzennego.

SA/Wr 1845/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-01-12

skargę Klementyny K. i Grażyny R. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie uchylenia decyzji organu I instancji i umorzenia postępowania w sprawie nakazania przeniesienia zakładów kamieniarskich.

IV SA 333/88 - Wyrok NSA z 1988-06-16

Skarga Lucjana D. na decyzję Głównego Architekta Wojewódzkiego w Sieradzu w przedmiocie nakazania rozbiórki obiektu i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Kierownika Wydziału Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego Urzędu Miasta i Gminy w Ł., a także

OPK 37/97 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1998-02-23

Naczelny Sąd Administracyjny z udziałem prokuratora Prokuratury Krajowej W. Skoniecznego w sprawie z odwołania Józefa Z. od decyzji Burmistrza Miasta N. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 1998 r. na posiedzeniu jawnym pytań prawnych pełnego składu SKO w (...), zgłoszonych na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych...

OPK 14/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-06-03

Zażalenie na postanowienie Prezydenta Miasta T. w przedmiocie zabudowy i zagospodarowania terenu, po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 1996 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu SKO w (...), zgłoszonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych /Dz.U. nr 122 poz. 593 ze zm./, o n...