Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Lu 627/94 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1994-12-16

Skarga Heleny P. na decyzję Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie odmowy zaniechania poboru zaliczek na podatek dochodowy w 1993 r. i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję.

III SA 1225/94 - Wyrok NSA z 1995-08-02

Skarga H. E. Ł. na decyzję Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także

SA/Gd 1458/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1995-05-25

skargę Janusza B. na decyzję Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie wyłączenia z grupy podatników opłacających podatki w formie karty podatkowej.

III SA 534/95 - Wyrok NSA z 1996-04-26

Skarga Weroniki K. na decyzję Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie określenia nie ewidencjonowanego przychodu i ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 i art. 208 Kpa w związku z art. 68 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368/ uchylił zaskarżoną decyzję oraz zasądził od Izby Skarbowej dziewięćset złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego na rzecz skarżącej.

III SA 182/95 - Wyrok NSA z 1995-11-08

Skarga Piotra B. na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 i art. 208 Kpa w związku z art. 68 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368/ uchylił zaskarżoną decyzję, a także zasądził od Ministra Finansów dziesięć złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania na rzecz skarżącego.