Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Łd 513/00 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-01-22

Skarga Mirosława R. na decyzję Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

SA/Ł 2752-2755/95 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1996-12-18

1. Udzielona i umorzona w 1992 r. do wysokości 50 procent pożyczka ze środków Funduszu Pracy była nieodpłatnym świadczeniem skutkującym przysporzenie. Był to zatem przychód w rozumieniu art. 11 oraz 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. nr 80 poz. 350 ze zm./.~2. Wniesienie wkładu przez wspólnika spółki cywilnej w postaci całości lub części uzyskanego osobiście kredytu - wymaga stwierdzenia pismem /art. 860 par. 2 Kc/. Z tych też względów p...

I SA/Łd 1822/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-11-17

Z art. 28 ust. 2 i art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. 'a' ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ nie wynika prawnomaterialny obowiązek podatnika dowodzenia poniesienia wydatków mieszkaniowych wyłącznie poprzez dowód z dokumentu.~Przedstawiony pogląd prawny wynika zarówno z wykładni językowej, przepisów art. 28 ust. 2 i art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. 'a' oraz z analizy porównawczej w granicach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.~J...

I SA/Łd 1460/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-03-20

W wypadku, gdy przed zakończeniem postępowania o stwierdzenie nadpłaty organ podatkowy wszczął z urzędu postępowanie podatkowe dotyczące tego samego podatku, w którym stwierdzenia nadpłaty żądał podatnik, wszczęte na żądanie podatnika postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty staje się bezprzedmiotowe.

I SA/Łd 70/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-12-07

Jeżeli podatnik nie wskazuje, w związku z jakimi konkretnymi umowami i w negocjacjach z jakimi kontrahentami poniósł uzasadnione koszty, to organ podatkowy nie może za niego uzupełnić w tym zakresie materiału dowodowego.

I SA/Łd 1022/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-08-31

1. W przypadku osiągania przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej wyłącza się z kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenie pobierane przez małżonka jednego ze wspólników spółki - tylko do tego wspólnika, którego małżonek pobiera wynagrodzenie za pracę.~2. Dany stan faktyczny może zostać zakwalifikowany do grupy kosztów podlegających potrąceniu, ale w celu takiego przyporządkowania należy ocenić jego związek z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika...

I SA/Łd 2083/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej we W. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1996 r.

I SA/Łd 1713/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w P. w przedmiocie określenia wysokości zaległości podatkowej w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych

SA/Ł 1346/95 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1996-04-03

Podwyższenie wartości przedmiotu sprzedaży dla potrzeb opłaty skarbowej, w szczególności gdy nie towarzyszyło temu wydanie decyzji i gdy w aktach brak danych, w oparciu o które organ wartość tę podwyższył, nie jest w sprawie podatku dochodowego prejudycjalne.
1   Następne >   +2   6