Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób fizycznych X
  • Skarżony
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA 1615/93 - Wyrok NSA z 1994-07-27

Skarga Reginy i Jana małżonków D. na decyzję Izby Skarbowej w (...) dotyczącą odmowy zastosowania ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 1992 z tytułu zakupu mieszkania i na podstawie art. 207 par. 1 i 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Urzędu Skarbowego w Ł., a także - zgodnie z art. 208 Kpa - zasądził od Izby Skarbowej sto tysięcy złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania na rzecz skarżących.

III SA 3384/99 - Wyrok NSA z 2001-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

III SA 1574/96 - Wyrok NSA z 1998-05-13

Warunkiem zastosowania przepisu art. 14 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ jest, aby sprzedany przedmiot w momencie transakcji był składnikiem majątku związanego z wykonywaną działalnością gospodarczą. W sprawie niniejszej należy uznać za zasadne twierdzenie skarżącej, że warunku tego nie spełnia dokonana przez nią sprzedaż samochodu osobowego. Pojazd ten był wprawdzie wniesiony jako jej wkład do spółki cywilnej, zosta...

III SA 245/01 - Wyrok NSA z 2002-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. Ośrodek Zamiejscowy w S. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

III SA 1463/01 - Wyrok NSA z 2003-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy uchylenia w trybie wznowienia postępowania ostatecznej decyzji o podatek dochodowy od osób fizycznych

III SA 1889/00 - Wyrok NSA z 2001-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

III SA 1016/99 - Wyrok NSA z 2000-05-12

Zwolnienie od podatku odszkodowań, wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./, nie obejmuje wynagrodzenia utraconych korzyści.

III SA 2831/99 - Wyrok NSA z 2001-01-16

Art. 67 ustawy - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ dotyczący zasad umarzania zaległości podatkowych lub odsetek za zwłokę nie obejmuje swoim podmiotowym zakresem płatników.~Oznacza to, że ustawodawca nie przewidział możliwości występowania płatników z wnioskiem o umorzenie wymienionych należności.

III SA 181/99 - Wyrok NSA z 2000-01-28

Nie można się zgodzić, że art. 67 par. 1 ustawy - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ może mieć zastosowanie jedynie w wypadku zaistnienia klęski żywiołowej /zdarzenia losowego/. Użyte w powołanym przepisie określenia 'ważny interes podatnika' i 'interes publiczny' mają charakter nieostry, którego treść powinna być oceniana w świetle okoliczności konkretnej sprawy, bądź charakter niedookreślony, co wymaga każdorazowego dokonania oceny skutków rozstrzygni...

III SA 2181/99 - Wyrok NSA z 2001-01-05

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w O. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 1993 rok
1   Następne >   +2   +5   +10   18