Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Po 326/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-08-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe, stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Wójta Gminy L. (...).

I SA/Po 1939/99 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2000-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Z.-G. w przedmiocie podatku od nieruchomości ~

SA/Po 209/92 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1992-06-11

Przepisy o postępowaniu w sprawie zobowiązań podatkowych w powiązaniu z postanowieniami art. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie dopuszczają wydawania rozstrzygnięcia wstępnego, o jakim mowa w art. 318 Kpc, przesądzającego o istnieniu obowiązku podatkowego.~Zaniechanie ustalania zobowiązań podatkowych i poboru podatków, o czym mowa jest w art. 8 ust. 2 ustawy o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. nr 27 poz. 111 ze zm./ może mieć miejsce tylko wówczas, gdy nie ma...

I SA/Po 1269/97 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w G.-W. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 1997 r.

SA/Po 132/92 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1992-03-19

Rada gminy może zmienić wysokość stawek przewidzianych na dany rok podatkowy, w granicach stawek określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, jednakże stawki te mogą obowiązywać dopiero od daty wejścia w życie uchwały zmieniającej stawki.~Inne postanowienia przewidziane przepisami miejscowymi są sprzeczne z prawem /art. 42 ust. 2 ustawy samorządowej/.

SA/Po 3096/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-08-09

Od Redakcji: Krytyczne stanowisko powyższego wyroku wobec ustawodawczej praktyki wprowadzania w życie przepisów z mocą wsteczną znalazło potwierdzenie w Orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego , K 1/94, stwierdzającym niezgodność z Konstytucją omówionego powyżej uchylenia, w zakresie, w jakim odnosi się ono do okresu poprzedzającego dzień ogłoszenia ustawy.

SA/Po 2583-2584/92 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-07-20

Przepis art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie uprawnia rady gminy do różnicowania stawek w poszczególnych pozycjach w zależności od sytuacji majątkowej podatnika i osiąganych przez niego dochodów.