Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Ka 244/96 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1997-09-29

Skarga Zakładów Chemicznych 'O.' S.A. w O. na decyzję Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie odmowy zwrotu podatku akcyzowego pobranego przez Urząd Celny w C. na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 art. 22 ust. 2 pkt 1 oraz art. 55 ust. 1 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ uchylił zaskarżoną decyzję, a także zasądził od Izby Skarbowej na rzecz strony skarżącej dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych trz...