Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek rolny X
  • Skarżony

III SA 445/93 - Wyrok NSA z 1993-12-13

Możliwe jest uznanie za część gospodarstwa rolnego, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, również udziału we współwłasności gruntów rolnych.

III SA 763/00 - Wyrok NSA z 2001-01-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. (...) w przedmiocie podatku rolnego

III SA 799/94 - Wyrok NSA z 1994-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Kolegium Odwoławczego (...) z 9 maja 1994 r. (...), dotyczącą odmowy zwolnienia od podatku rolnego - stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją decyzji burmistrza gminy i miasta L. z 7 marca 1994 r. (...), (...).

III SA 1312/93 - Wyrok NSA z 1994-02-23

Zarówno Sąd Administracyjny jak i Sąd Najwyższy wielokrotnie zwracał uwagę w swoim orzecznictwie, że wykładnia przepisów podatkowych powinna być dosłowna, a preferowaną metodą wykładni jest wykładnia gramatyczna.

III SA 747/93 - Wyrok NSA z 1993-12-29

skargę Genowefy P. na decyzję Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym Województwa (...) w przedmiocie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego za I półrocze 1993 r.

III SA 539/94 - Wyrok NSA z 1994-10-26

Przez szczegółowe warunki zwolnienia, o których mowa w art. 12 ust. 7 ustawy o podatku rolnym /t.j. Dz.U. 1993 nr 94 poz. 431 ze zm./ należy rozumieć warunki konkretyzujące jedynie warunki podstawowe przewidziane w ustawie.~Rada gminy nie jest natomiast uprawniona do określania dodatkowych warunków polegających na ograniczeniach podmiotowych dotyczących zwolnień od podatku.

III SA 1798/93 - Wyrok NSA z 1994-05-13

skargę Krystyny J. na decyzję Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym Województwa (...) w przedmiocie wymiaru podatku rolnego za II półrocze 1993 r.

III SA 767/86 - Wyrok NSA z 1986-12-18

Skarga Leokadii J. na decyzję Izby Skarbowej w Warszawie w przedmiocie wymiaru podatku rolnego od dochodu z działu specjalnego produkcji rolnej za 1985 r. i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także

III SA 1314-1315/93 - Wyrok NSA z 1994-03-02

1. Z żadnego z przepisów ustawy o lasach /Dz.U. nr 101 poz. 444/ nie wynika, aby faktyczne gospodarowanie Nadleśnictwa na gruntach państwowych odbywało się w imieniu i na 'rzecz' Skarbu Państwa. Art. 50 tej ustawy jednoznacznie stwierdza, że Lasy Państwowe prowadzą gospodarkę na własną rzecz /rachunek/, na zasadzie samodzielności finansowej.~2. Zgodnie z art. 3a pkt 1 ustawy o podatku rolnym /Dz.U. nr 52 poz. 268 ze zm./ obowiązek podatkowy ...
1   Następne >   3