Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

SA/Rz 542/02 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2003-01-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w R. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały (...) Rady Gminy Ch. w sprawie zmiany wzorów deklaracji podatkowych

SA/Rz 755/99 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1999-11-08

Skarga Rady Miejskiej w L. na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rz. z 21 kwietnia 1999 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności par. 1 ust. 6 uchwały nr IV/37/99 Rady Miejskiej w L. z 15 marca 1999 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Miasta L.

SA/Rz 69/02 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2002-04-11

Sprawa ze skargi na uchwałę nr XVI/2700/2001 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rz. w przedmiocie stwierdzenia nieważności par. 1, w par. 4 ust. 1 słów 'opłaty targowej' oraz ust. 2 par. 4 uchwały nr XXVII/266/2001 Rady Miejskiej w R.

SA/Rz 461/95 - Postanowienie NSA oz. w Rzeszowie z 1995-06-07

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił na podstawie art. 359 Kpc w związku z art. 211 Kpa wniosek Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie uchylenia postanowienia NSA o wstrzymaniu wykonania decyzji dyrektora Izby Skarbowej w (...) dotyczącej określenia wysokości podatku dochodowego.

SA/Rz 1070/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-02-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rz. z 20 czerwca 2000 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały (...) Rady Miejskiej w U. z 19 kwietnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w 2000 roku

SA/Rz 1055/94 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1996-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję Podatkowej Komisji Odwoławczej przy Izbie Skarbowej w T. w przedmiocie ustalenia zobowiązań w podatkach obrotowym i dochodowym za 1991 rok z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej