Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ARN 58/94 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1994-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej (...) w przedmiocie utraty prawa do zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego na skutek rewizji nadzwyczajnej Rzecznika Praw Obywatelskich (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu SA/Po 1253/93~ oddala rewizję nadzwyczajną.

III ARN 59/94 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1994-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej (...) w przedmiocie stwierdzenia utraty prawa do zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach SA/Ka 1421/93~ oddala rewizję nadzwyczajną.

III AZP 10/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1995-05-10

Skarga Syndyka Masy Upadłości Fabryki Maszyn Rolniczych 'K.' w K. na decyzję Izby Skarbowej w P. w przedmiocie ustalenia podatku od wzrostu wynagrodzeń, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym dnia 10 maja 1995 r. zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny

III RN 157/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1999-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej (...) w przedmiocie wygaśnięcia decyzji w sprawie zwolnienia od podatków i odraczających pobór podatków za lata 1990 i 1991 na skutek rewizji nadzwyczajnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego od wyroku NSA w Warszawie III SA 151/96~oddala rewizję nadzwyczajną.

III ARN 2/84 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1984-12-31

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej (...) w przedmiocie odmowy przyznania ulgi w podatku dochodowym z tytułu realizacji inwestycji na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu SA/Wr 460/83~ uchyla zaskarżony wyrok i

III AZP 6/83 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1983-12-31

Skarga Jana W. na decyzję Podatkowej Komisji Odwoławczej przy Wojewodzie Gdańskim w przedmiocie wymiaru podatku obrotowego i dochodowego, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym dnia 25 maja 1983 r. zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny

III ARN 3/84 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1984-12-31

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej (...) w przedmiocie pozbawienia prawa do opodatkowania w formie ryczałtu na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA II SA 1118/83 uchyla zaskarżony wyrok, a także poprzedzające go decyzje (...).

III RN 147/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-02-25

Skarga Czesława B. na decyzję Izby Skarbowej w K. - Ośrodek Zamiejscowy w N.-S. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za miesiąc maj 1995 r., po rozpoznaniu na rozprawie rewizji nadzwyczajnej Rzecznika Praw Obywatelskich od wyroku NSA

III ARN 32/96 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję Kolegium Odwoławczego (...) w przedmiocie odmowy zwrotu podatku od środków transportowych za I półrocze 1994 r. na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu SA/Po 743/95~ uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę NSA OZ w Poznaniu do ponownego rozpoznania.

III ARN 42/96 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej (...) w przedmiocie określenia należnego podatku obrotowego za 1990 r. na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu SA/Po 3833/94~ oddala rewizję nadzwyczajną.
1   Następne >   +2   6