Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III SA 464/89 - Wyrok NSA z 1989-06-19

Skarga Mariana B., Grzegorza B. i Jacka Z. na decyzję Podatkowej Komisji Odwoławczej przy Izbie Skarbowej w Sieradzu w przedmiocie wymiaru podatku obrotowego oraz podatku dochodowego za rok 1986 i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także

SA/Kr 160/89 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1989-04-11

Skarga Włodzimierza i Krystyny małżonków K. na decyzję Podatkowej Komisji Odwoławczej przy Izbie Skarbowej w Krakowie w przedmiocie wymiaru podatku dochodowego za 1984 r. i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także

III SA 847/88 - Wyrok NSA z 1989-01-10

skargę Spółdzielni Rzemieślniczej 'B.' w W. na decyzję Izby Skarbowej w Warszawie w przedmiocie ustalenia wysokości podatków obrotowego i dochodowego w formie ryczałtu za 1987 r., należnych od Ireny G.

SA/Ka 616/89 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1989-10-05

Skarga Jana F. na decyzje Izby Skarbowej w B.-B. w przedmiocie odmowy zastosowania ulgi w podatku wyrównawczym za lata 1986 i 1987 i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżone decyzje, a także

II AZP 4/89 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1989-12-31

Sąd Najwyższy na poniższe pytanie prawne przekazane postanowieniem NSA SA/Wr 776/88~Czy w przypadku kwestionowania przez podatnika istnienia obowiązku zapłaty lub wysokości odsetek z tytułu zwłoki w regulowaniu należności podatkowych, organ podatkowy ustala ich wysokość w drodze decyzji administracyjnej /art. 104 Kpa/?~podjął następującą uchwałę:

II ARN 24/89 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1989-12-31

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej (...) w przedmiocie wymiaru podatku od spadku i darowizn na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu SA/Po 625/88~ oddala rewizję nadzwyczajną.

III ARN 35/89 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1989-12-31

Sprawa ze skargi na decyzję Podatkowej Komisji Odwoławczej (...) w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatkach obrotowym i dochodowym na skutek rewizji nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego PRL od postanowienia NSA w Warszawie III SA 309/89~
1   Następne >   2