Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X

I SA/Lu 54/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej z tytułu II raty łącznego zobowiązania pieniężnego kwocie [...] zł.

I SA/Rz 239/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego

I SA/Lu 71/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania kontrolnego

I SA/Wr 3191-3196/02 - Wyrok NSA z 2004-10-14

1. Zaprzeczeniem prawidłowego 'załatwienia sprawy co do jej istoty' i rażącym naruszeniem prawa jest nałożenie na obywatela podatku w sytuacji, gdy nie ciąży na nim z mocy ustawy obowiązek podatkowy.~2. Rozbieżność orzecznictwa sądowego sama przez się nie wyklucza możliwości, iż jeden ze sprzecznych ze sobą poglądów wyrażonych w tym orzecznictwie jest na tyle wadliwy, iż jego przyjęcie przez organ podatkowy stanowi rażące naruszenie prawa, o którym mowa w art. 247 par. 1 pkt 3 Ordynacji podatkow...

III SA 999/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie określenia wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych za 1995 r.

I SA/Bd 287/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej płatnika

I SA/Bd 67/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wr 1505/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-08-12

Sprawa ze skargi: A spółka z o.o. w Z. na postanowienie Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w J. G. w przedmiocie zarachowania wpłaty podatnika na poczet zaległości w podatku od towarów i usług oraz odsetek za zwłokę za miesiące: czerwiec i wrzesień 2000 roku oraz marzec i czerwiec 2001 roku

FSK 640/04 - Wyrok NSA z 2004-09-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o podatku od towarów i usług

I SA/Wr 4201/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej we W. w przedmiocie podatku od towarów i usług za czerwiec 1999 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   95