Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Policja X
  • Skarżony

III SA 6426/98 - Wyrok NSA z 1998-11-06

1. Podatnicy, którzy nie skorzystali ze środka prawnego przewidzianego w art. 175 Kpa, nie mogą domagać się po dniu 1 stycznia 1998 r. stwierdzenia nadpłaty podatku na podstawie art. 79 par. 1 w zw. z art. 80 par. 1 pkt 1 lit. 'a' ustawy - Ordynacja podatkowa- Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, w okresie jaki pozostał do upływu 5 lat od dnia pobrania podatku. Termin ten dotyczy tych podatników, którym płatnik pobrał nienależny lub za wysoki podatek od dnia 1.12.1997 r. poc...

III SA 7011/98 - Wyrok NSA z 1999-03-31

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. nr 80 poz. 350 ze zm./ ma charakter kompleksowy, regulując opodatkowanie podatkiem dochodowym wszystkich /z określonymi w tej ustawie wyjątkami - por. np. art. 4/ osób fizycznych /art. 1/. Aby wprowadzić jednolitość opodatkowania uchylono nie tylko ustawy bądź niektóre ich przepisy o charakterze materialnoprawnym, z których wynikały obowiązki podatkowe /art. 54 ust. 1 pkt 1-6/ ale i przepisy ustaw szczególnych /a taką ...

III SA 8018/98 - Wyrok NSA z 1999-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w S. w przedmiocie zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 1992