Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X
  • Skarżony
  • Symbol

U 10/94 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-03-20

Wniosek Prezesa Najwyższej Izby Kontroli o stwierdzenie zgodności:~ - par. 2 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia banków, którym przekazane zostaną obligacje skarbowe, oraz podziału kwoty przeznaczonej w ustawie budżetowej na zwiększenie funduszy własnych i rezerw banków /Dz.U. nr 69 poz. 332; zm. Dz.U. 1993 nr 126 poz. 578, nr 133 poz. 643/, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniającym...

K 4/94 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-06-27

1. przepisy art. 24 ust. 3 i art. 28 w zakresie dotyczącym art. 24 ust. 3 ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.U. nr 18 poz. 82/ są niezgodne z art. 1 i art. 56 pozostawionych w mocy przepisów konstytucyjnych na podstawie art. 77 Ustawy Konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr...