Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 371/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w L. w przedmiocie zmiany nazwy i statutu Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w L.

IV SA/Wr 598/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-02-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Złotoryi w przedmiocie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora

IV SA/Wr 370/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w L. w przedmiocie zmiany nazwy i statutu Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w L.

II SA/Lu 25/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-02-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie przyjęcia i wprowadzenia do realizacji 'Programu wspierania rodzin w ich prawidłowym funkcjonowaniu' stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej dział pierwszy rozdziału trzeciego 'Programu wspierania rodzin w ich prawidłowym funkcjonowaniu' stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały, która w tym zakresie nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku.

II SAB/Lu 34/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-06-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miasta w przedmiocie braku odpowiedzi Rady Miasta na wniosek dotyczący odstąpienia od żądania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

OSK 1615/04 - Wyrok NSA z 2005-04-27

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w C. w przedmiocie utworzenie (...) Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie uchyla zaskarżony wyrok i

IV SA/Wr 452/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-11-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w L. w przedmiocie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez gminę Lubawka osobom do tego uprawnionym

IV SA/Gl 428/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-02-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta P.Ś. w przedmiocie usług opiekuńczych stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

IV SA/Gl 390/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-12-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w C. w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego świadczenia pomocy mieszkańcom przez środowiskowy dom samopomocy

IV SA/Wr 851/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-03-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Dzierżoniowa w przedmiocie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
1   Następne >   +2   4