Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA 1108/98 - Wyrok NSA z 1998-11-24

W myśl art. 9 ustawy o wynalazczości /t.j. Dz.U. 1993 nr 26 poz. 117 ze zm./ obowiązek udzielania pomocy twórcom projektów wynalazczych należy do organizacji społecznych, do których zakresu działania należą sprawy popierania wynalazczości.~Taką organizacją nie jest zaś ośrodek pomocy społecznej zobowiązany do niesienia pomocy w oparciu o ustawę o pomocy społecznej /t.j. Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60 ze zm./.

SA/Bk 797/98 - Postanowienie NSA oz. w Białymstoku z 1998-09-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. (...) w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Wr 730/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-12-01

skargę na decyzję SKO w L. (...) w przedmiocie udzielenia pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych.

OPK 39/97 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1998-01-19

Naczelny Sąd Administracyjny z udziałem W. Czerwińskiego, prokuratora Prokuratury Wojewódzkiej delegowanego do Ministerstwa Sprawiedliwości, w sprawie z odwołania Mieczysława K. od decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w G. w przedmiocie przyznania zasiłku celowego na dofinansowanie zakupu opału na osuszenie mieszkania, po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 1998 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu SKO w (...), zgło...

III RN 90/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1998-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody T. w przedmiocie odmowy przyznania zapomogi pieniężnej w kwocie