Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA 1441/99 - Wyrok NSA z 1999-12-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia skargi

I SA 1191/99 - Wyrok NSA z 1999-11-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. (...) przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji odmawiającej przyznania zasiłku okresowego - stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia; (...).

I SA 741/99 - Wyrok NSA z 1999-11-30

Sprawa ze skargi Bogumiły D. na decyzje SKO w C. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego oraz zasiłku stałego

I SA 562/99 - Wyrok NSA z 1999-09-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie zasiłku okresowego stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji.

I SA 114/99 - Wyrok NSA z 1999-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w przedmiocie odmowy skierowania do domu pomocy społecznej

I SA 633/99 - Postanowienie NSA z 1999-06-30

Wniosek w przedmiocie właściwości, jako organu wyższego stopnia, do rozpatrzenia odwołania od decyzji wydanej z upoważnienia Rady Miejskiej w B. przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w B. z dnia 2

II SA/Łd 1488/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody K. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego

II SA/Łd 1670/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ł. w przedmiocie odstąpienia od rozpoznania sprawy zasiłku celowego~1/ stwierdza nieważność decyzji (...),~2/ uchyla decyzję (...) i utrzymaną nią w mocy decyzję Zastępcy Kierownika Filii Ł.

III RN 6/99 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1999-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego, na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa NSA od postanowienia NSA Ośrodka Zamiejscowego w Białymstoku SA/Bk 797/98 uchylił zaskarżone postanowienie.