Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA 691/01 - Wyrok NSA z 2001-10-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Kr 876/01 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy pieniężnej w postaci zasiłku dla matki wychowującej dziecko urodzone 10 listopada 2000 r. i jednorazowego zasiłku dla dziecka

II SA/Gd 2167/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie gwarantowanego zasiłku okresowego z pomocy społecznej

II SA/Kr 911/01 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-06-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Miasta K. w przedmiocie wyboru ofert i zawarcia umów na świadczenie usług opiekuńczych dla klientów wymagających opieki zamieszkałych na terenie Miasta K. w okresie od dnia 1 marca 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r.

II SA/Gd 1611/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-01-10

Zdanie 'przepraszam że piszę po terminie, ale każdy mnie zwodził i sama nie wiedziałam co robić' nie jest prośbą o przywrócenie terminu, a jedynie oświadczeniem, z którego wynika świadomość złożenia odwołania po terminie i brak przesłanek uprawdopodobniających, że nastąpiło to bez winy strony.

II SA/Gd 1049/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku stałego

III RN 99/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego oraz zasiłku stałego na skutek rewizji nadzwyczajnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (...) od wyroku NSA w W. , I SA 741/99 i I SA 1529/99

III RN 102/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-06-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. (...) przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji odmawiającej przyznania zasiłku okresowego na skutek rewizji nadzwyczajnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (...) od wyroku NSA w W. I SA 1441/99 - uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ...

OPK 14/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-10-15

Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale Ryszarda Walczaka prokuratora Prokuratury Krajowej w sprawie z odwołania Konrada C. od decyzji wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta L. przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L. w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki oraz na usamodzielnienie po rozpoznaniu w dniu 15 października 2001 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu SKO...

OPK 15/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-10-15

Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale Ryszarda Walczaka prokuratora Prokuratury Krajowej w sprawie z odwołania Patrycji Ł. od decyzji wydanej z upoważnienia Starosty L. przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w L. w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki oraz na usamodzielnienie po rozpoznaniu w dniu 15 października 2001 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu SKO w L...
1   Następne >   2