Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OPS 6/02 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-09-16

Skarga Jana P. na decyzję SKO w O. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w formie opłacenia składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe po rozpoznaniu w dniu 16 września 2002 r. na posiedzeniu jawnym wątpliwości prawnej przekazanej przez skład orzekający NSA postanowieniem I SA 1568/01 do wyjaśnienia w trybie art. 49 ust. 2 ustawy o Naczelnym Sąd...

III RN 141/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Z.G. w przedmiocie zasiłku stałego, na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa NSA od wyroku NSA

III RN 28/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie składki emerytalno