Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA 1435/84 - Wyrok NSA z 1985-03-22

Skarga Juliana K. na decyzję Dyrektora Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w S. w przedmiocie ustalenia miesięcznej odpłatności za pobyt Teofili K. w Państwowym Domu Rencisty i zobowiązania Juliana K. do ponoszenia części tych opłat i na podstawie art. 207 par. 1 i 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Naczelnika Miasta G. w części zobowiązującej osoby objęte obowiązkiem alimentacyjnym do ponoszenia części ...

I SA/Po 1233/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-03-12

Przy interpretacji pojęcia 'zagrożenie egzystencji podatnika' /art. 22 par. 2 ustawy - Ordynacja podatkowa - Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ należy brać pod uwagę przepisy ustawy o pomocy społecznej /Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60 ze zm./, a zatem czy osoba, której odmówiono zaniechania poboru w całości, nie znalazła się w sytuacji uprawniającej ją do przyznania świadczeń pomocy społecznej. Nie jest to jednak jedyne kryterium uprawniające do zastoso...

III SA/Wa 580/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-07-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

SA/Wr 817/91 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym w W. w przedmiocie zaniechania poboru podatku od nieruchomości w kwocie 40

I SA/Gd 1052/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-02-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

I SA/Lu 973/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-04-07

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku od towarów i usług