Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bk 527/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-05-18

skargę Zbigniewa L. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie nałożenia obowiązku świadczenia na rzecz obrony.

SA/Wr 520/91 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-06-28

Skarga Tomasza S. na orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Poborowej w L. w przedmiocie odmowy uznania go za poborowego sprawującego opiekę nad członkiem rodziny i odroczenia zasadniczej służby wojskowej i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także

SA/Wr 1563/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-08-24

Skarga Ireneusza F. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie odmowy uznania żołnierza za prowadzącego gospodarstwo rolne i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także

SA/Wr 2594/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-02-17

Skarga Piotra P. na orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Poborowej w (...) w przedmiocie odmowy odroczenia zasadniczej służby wojskowej i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżone orzeczenie oraz poprzedzające je orzeczenie Rejonowej Komisji Poborowej w Z.Ś. , a także

OPS 8/97 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-01-19

Skarga Konrada K. na decyzję Okręgowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w (...) w przedmiocie zdolności do służby wojskowej, po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 1998 r. na posiedzeniu jawnym następujących wątpliwości prawnych przekazanych przez skład orzekający NSA postanowieniem do wyjaśnienia w trybie art. 49 ust. 2 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./:~Czy wojsk...