Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy samorządowi X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

SA/Rz 861/02 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2002-09-18

Sprawa ze skargi na uchwałę nr XI/1352/2002 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rz. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIII/144/2002 Rady Gminy C. w sprawie budżetu Gminy C. na rok 2002 w części dotyczącej zaplanowania w budżecie gminy wynagrodzeń osobowych przewyższających wielkość wynagrodzeń za 2001 r.

I SA/Łd 1937/02 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-12-12

Sprawa ze skargi na uchwałę nr 21/42/2002 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ł. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Gminy S.

III SA 2796/00 - Wyrok NSA z 2001-03-30

Sprawa ze skargi Wojewódzkiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych w W. - Oddział w R. na decyzje SKO w R. w przedmiocie zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości za 2000 r.

I SA/Po 1677/99 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-11-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w P. w przedmiocie nieważności uchwały

I SA/Op 114/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-06-01

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w opłacie paliwowej za czerwiec 2012r.

FPK 1/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2002-06-24

Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale Marii Kalocińskiej, prokuratora Prokuratury Apelacyjnej, delegowanego do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie z odwołania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Ł. od decyzji Burmistrza O. w sprawie odmowy zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2002 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu SKO w P.-T., zgłoszonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy ...

I SA/Po 644/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-20

Skarga A na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za II kwartał 2013 r.

III SA/Gl 1836/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie podatku akcyzowego w kwestii wniosku strony skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

III SA/Gl 446/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie zabezpieczenia zobowiązań w podatku akcyzowym w zakresie wniosku o przyznanie prawa pomocy obejmującego zwolnienie z kosztów sądowych

III SA/Wa 2299/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-12

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za lipiec 2014 r.