Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy samorządowi X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

I OSK 181/07 - Wyrok NSA z 2007-04-20

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie odwołania z funkcji dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno

II SA/Po 201/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-08-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie likwidacji szkoły podstawowej

I SA/Wa 2359/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-23

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia w sprawie nostryfikacji dyplomu

II SA/Bk 789/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-02-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu K. w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora poradni psychologiczno

III SA/Lu 48/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-02-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Wójta Gminy w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły

IV SA/Wr 10/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-02-26

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Domu Dziecka w Ś.

III SA/Kr 829/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-11-08

Sprawa ze skargi T. P. na zarządzenie Burmistrz Gminy w przedmiocie odwołania ze stanowiska Dyrektora Centrum Kultury i Sportu