Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 1076/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B. nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem

I OSK 1170/09 - Wyrok NSA z 2010-01-22

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Ziębicach w przedmiocie zmiany uchwały nr XV/71/07 Rady Miejskiej w Ziębicach w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz wysokości opłaty z...

I OSK 410/10 - Wyrok NSA z 2010-06-25

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta S. w przedmiocie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta S. na lata 2009

I OSK 881/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-07

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie Gminy P., stanowiącej własność Gminy P.

I OSK 2121/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-09

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Bydgoszczy w przedmiocie zamiany nieruchomości

I OSK 2534/15 - Wyrok NSA z 2016-02-26

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie w przedmiocie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony, dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony uchyla zaskarżony wyrok i

I OSK 1706/16 - Wyrok NSA z 2017-01-25

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Przeworska w przedmiocie określenia wysokości opłat na cmentarzu komunalnym

I OSK 62/17 - Wyrok NSA z 2018-11-23

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta K. w przedmiocie zmiany uchwały Rady Miasta K. nr [...] w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej K.