Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Kr 645/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-05-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Żabnie w przedmiocie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na obszarze Gminy Żabno stwierdza nieważność załącznika zaskarżonej uchwały w części dotyczącej punktu 2

II SA/Kr 332/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-05-10

Sprawa ze skargi na uchwałę nr XII/90/2015 Rady Miasta Jordanowa w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jordanowa I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie § 5 punkt 6) załącznika nr 1 do tej uchwały; II. zasądza od Rady Miasta Jordanowa na rzecz skarżącej M. S. kwotę 300 ( trzysta ) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.