Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 302/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ziębicach w przedmiocie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności odnoszących się do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania tych opłat jak również zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia usług opiekuńczych

IV SA/Wr 568/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-02-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej P.

IV SA/Wr 20/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-03-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Lubinie w przedmiocie określenia warunków odpłatności z tytułu udzielenia pomocy w formie posiłku oraz organizowania dowozu posiłków dla osób w podeszłym wieku, chorych, niepełnosprawnych w szczególności samotnych, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do punktu wydawania posiłków

IV SA/Wr 412/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta [...] z dnia [...] r. nr [...] w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

IV SA/Wr 629/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Wołowskiego w przedmiocie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym dla pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo

IV SA/Wr 443/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-10-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Szczytnej w przedmiocie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szczytnej

IV SA/Wr 503/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-09-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XLVII/351/14 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

IV SA/Wr 795/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-02-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Zgorzeleckiego w przedmiocie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

IV SA/Wr 699/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-11-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu L. w przedmiocie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z ponoszenia opłat rodziców, których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych

IV SA/Wr 27/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-02-23

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 3 ust. 2 uchwały Rady Gminy R. nr [...]z dnia [...]r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania