Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Ol 180/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-04-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania' na lata 2014

II SA/Op 637/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-01-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie lokalnego programu pomocy społecznej promującej rodziny wielodzietne

II SA/Go 241/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-05-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVII/157/2008 z dnia [...]r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

IV SA/Wr 412/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta [...] z dnia [...] r. nr [...] w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

IV SA/Po 1125/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-03-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia nr [...] w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej

I OSK 3091/14 - Wyrok NSA z 2015-04-24

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XLVII/351/14 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłk...

IV SA/Wr 503/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-09-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XLVII/351/14 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

IV SA/Wr 27/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-02-23

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 3 ust. 2 uchwały Rady Gminy R. nr [...]z dnia [...]r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

I OSK 1218/14 - Wyrok NSA z 2014-09-03

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta B. , nr [...] w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

I OSK 2742/15 - Wyrok NSA z 2016-02-23

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie przyjęcia programu pomocy osobom zagrożonym eksmisją
1   Następne >   2