Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

I SA/Kr 24/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-02-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Racławice, w sprawie określenia wzoru deklaracji dotyczącej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli, nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Racławice, - stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części załącznika Nr 1 oznaczonego 'Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości, n...

I SA/Kr 2226/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Dębno, w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w zakresie, objętym pkt J załącznika nr 1 do w/w uchwały w zakresie sformułowania 'uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art.233 § 1 Kodeksu, karnego', I. stwierdza nieważność uchwały Rady Gminy Dębno Nr VIII/259/2005 w sprawie ok...

I SA/Kr 1914/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Zielonki, w sprawie trybu udzielania, rozliczania, kontrolowania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół zakładanych i prowadzonych na terenie gminy Zielonki przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych -

I SA/Kr 177/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Mucharz w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mucharz - stwierdza nieważność załącznika do uchwały Nr XVI/171 pod nazwą 'deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości po...

II SA/Kr 677/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-26

Sprawa ze skargi na uchwałę nr XXI/119/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości stwierdza nieważność załącznika do zaskarżonej uchwały w zakresie punktów D.2.1 rubryka 10 oraz D.2.1 rubryka 11; D.2.2 rubryka 16 oraz D.2.2 rubryka 17 a także w zakresie punktu H obejmującego w całości akapity rozpoczynają...

I SA/Kr 285/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Zielonki, w sprawie określenia wzorów formularzy od podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego wraz z załącznikami 1-4, w, zakresie obejmującym treść oświadczenia: 'kto, składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu, prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wol...

I SA/Kr 179/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Tymbark, w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, w zakresie zawarcia w załączniku nr 1 w pkt J, nr 2 w pkt 21 G, nr 3 w pkt HI,, nr 4 w pkt F oświadczeń zawierających pouczenie o odpowiedzialności karnej z art.233 § 1 Kodeksu karnego, stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w opisanej wyżej części .

I SA/Kr 352/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-07-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Sułoszowej, w sprawie określenia wzorów formularzy od podatku od nieruchomości wraz z załącznikami nr 1-4 w części dotyczącej załącznika nr 4 poz. J do uchwały, w którym zawarto oświadczenie: 'Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 Kodeksu karnego oświadczam, że podane przeze, mnie dane są zgodne z prawdą'. - stwierdza nieważność uchwał...

I SA/Kr 579/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-05-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Grybów, w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, w części załącznika nr 1 w pozycji F w zakresie oświadczenia: 'Uprzedzony/a, o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.', I. stwierdza nieważność uchwały w zaskarżonym zakresie, II. określa, że zaskarżona uchwała w opisane...

I SA/Kr 282/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Zielonki, w sprawie określenia wzorów formularzy od podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego wraz z załącznikami 1-4, w, zakresie obejmującym treść oświadczenia: 'kto, składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu, prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wol...
1   Następne >   +2   +5   +10   24