Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Kr 1145/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Skale w przedmiocie wysokości opłaty za dokonanie przyłącza do sieci wodociągowej stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Kr 562/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-26

Sprawa ze skargi na uchwałę nr LXXII/1048/13 Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 'Bieńczyce-Park Rzeczny Dłubni' stwierdza nieważność § 9 ust. 5 zaskarżonej uchwały w zakresie słów ',w obrębie której wszelkie działania inwestycyjne dotyczące prowadzenia prac ziemnych należy poprzedzić rozpoznaniem konserwatorskim w dziedzinie archeologii.'.

I SA/Kr 1673/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-01-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa, w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, w części dotyczącej § 3 pkt 2 , § 9 i § 10 pkt 3, stwierdza nieważność § 3 pkt 2 w zakresie słów 'lub archeologicznych' , § 9 i § 10 pkt 3 zaskarżonej uchw...

I SA/Kr 1526/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-01-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Kamionce Wielkiej, w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki;, I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości, II. określa, że zaskarżona uchwała nie może być wykonywana.

II SA/Kr 1687/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-02-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Świątniki Górne w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z wodociągu gminnego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

I SA/Kr 1106/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-02-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Nowotarskiego, w przedmiocie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom publicznym prowadzonym przez podmioty nie będące jednostkami samorządu, terytorialnego, szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznym ośrodkom umożliwiającym realizację, obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzi...

I SA/Kr 1460/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-11-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Limanowa, w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Limanowa, stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały wraz z załącznikiem.

I SA/Kr 1463/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-11-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Zielonki, w przedmiocie dotacji oraz ustalania stawek dotacji dla przedszkoli niepublicznych, stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie postanowień zawartych w § 2 pkt 1 i

II SA/Kr 570/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-05-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Nawojowa w przedmiocie określenia zasad umieszczania reklam na terenach, obiektach i urządzeniach komunalnych na obszarze gminy Nawojowa oraz ustalenia stawek opłat pobieranych za umieszczanie i używanie reklam stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części:

I SA/Kr 1656/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-11-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Tarnowie, w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z Budżetu Gminy Miasta Tarnowa na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej ze zmianą, systemu ogrzewania oraz zakupem i montażem kolektorów słonecznych, I. stwierdza nieważność powyższej Uchwały w części obejmującej stwierdzenie 'które nie posiadają statusu przedsiębiorcy' zawarte w § 1 załącznika do zask...
1   Następne >   3