Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Ol 180/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-04-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania' na lata 2014

IV SA/Po 170/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-04-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Krzymów w sprawie realizacji usług opiekuńczych na terenie gminy i zasad odpłatności za usługi opiekuńcze stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

IV SA/Wr 412/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta [...] z dnia [...] r. nr [...] w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

IV SA/Po 1125/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-03-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia nr [...] w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej

IV SA/Wr 629/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Wołowskiego w przedmiocie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym dla pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo

I OSK 1547/14 - Wyrok NSA z 2014-12-17

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej we Wschowie w przedmiocie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasady jego ustalania

IV SA/Wr 503/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-09-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XLVII/351/14 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

I OSK 1218/14 - Wyrok NSA z 2014-09-03

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta B. , nr [...] w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych