Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Wr 537/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-01-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej S. w przedmiocie określenie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

II SA/Sz 588/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Wr 95/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-11-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Ś. w przedmiocie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Ś.

II SA/Wr 335/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-12-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej M. w przedmiocie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

II SA/Gd 679/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-10-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz gminy nieruchomości zabudowanej oraz na obniżenie ceny sprzedaży

I SA/Wa 1269/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-09-14

Sprawa ze skargi na uchwałę nr [...] Rady W. w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej na [...] w W.

II SA/Ol 1365/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Rychliki w przedmiocie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy 1/ stwierdza nieważność § 21 uchwały Nr VII/45/2014 Rady Gminy Rychliki w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Rychliki; 2/ orzeka, że zaskarżona uchwała w części wymienionej w pkt 1 wyroku nie podlega wykonaniu.

II SA/Sz 490/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy zmiany decyzji w sprawie przekształcenia udziałów w prawie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Rz 1000/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-04-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wyrażenia zgodny na zbycie gruntu w formie bezprzetargowej

II SA/Gl 793/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-06-07

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie najmu lokali użytkowych
1   Następne >   +2   +5   +10   17